เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
- งานความร่วมมือ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
-งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

 
^