เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สัญลักษณ์วิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพพชัยบาดาล

         ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นรูปเสมาธรรมจักรอยู่ภายในกรอบวงกลมสองชั้นของข้อความว่า "วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล" ใต้เสมาธรรมจักร จารึกอักษร ทุ ส น ม ซึ่งเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า อริยสัจสี่

ทุ ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย สบายใจ
สมุทัย หมายถึง สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทยานอยาก
นิ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดังความดิ้นรนทะยานอยาก
มรรค หมายถึง ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ คือ มรรค ๘ ได้แก่
ความเห็นชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ
เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ

                  

สีสัญลักษณ์วิทยาลัย ได้แก่ 
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ได้แก่
ดอกรวมกันเป็นช่อ หมายถึง ความสามัคคีในหมูคณะ
ดอก

หมายถึง

ดอก หมายถึง
ดอก หมายถึง
^