เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข

  เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวลัดดา ชุบขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี ฉิมแย้ม

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายเสริมเกตุ บุญขยาย

  พนักงานขับรถงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายมนิตย์ ใจเย็น

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายถาวร ใจว่อง

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ จงใจหาญ

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา แสงกระจาย

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา คูณขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี ศรีคำชอน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข

  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา สิงหาเขต

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานระกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผผลิตผผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร ฉิมขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางจารุณี คำคง

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการแและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร ฉิมขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

^