เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข

  เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวลัดดา ชุบขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี ฉิมแย้ม

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายเสริมเกตุ บุญขยาย

  พนักงานขับรถงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายมนิตย์ ใจเย็น

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายถาวร ใจว่อง

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ จงใจหาญ

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา แสงกระจาย

  นักการภารโรงงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา คูณขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสายสุนีย์ พัดมุกข์

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี ศรีคำชอน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศิริ พูลสุข

  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

^