เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา สิงหาเขต

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอนิสรา ญาติจันทึก

  เจ้าหน้าที่งานระกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผผลิตผผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

^