เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายโชค ชูชาติเชื้อ

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

^