เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา อ่อนละม้าย

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ห่วงญาติ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภสรณ์ รู้การนา

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

^