เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร ฉิมขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางจารุณี คำคง

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการแและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร ฉิมขุนทด

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นอุพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

^