เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานบุคลากร
- งานทะเบียน
- งานการบัญชี
- งานอาคารสถานที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริหารงานทั่วไป
^