เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลบุคลากรครู

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์

  พนักงานราชการครู

 • thumbnail

  นายประทีป แก่นจันทร์

  ครู (คศ.1)

 • thumbnail

  นายบุญชู ทองรูปพรรณ

  พนักงานราชการ (ครู)

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ คูณขุนทด

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายพรภวิทษ์ โลหะเวช

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายไกรสร ลอเจริญ

  ครูพิเศษ

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายปิยพล อุ่นอุพันธ์

  พนักงานราชการ(ครู)

 • thumbnail

  นางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม

  ครูชำนาญการ (คศ.2)

 • thumbnail

  นายศุภสิทธิ์ สมอเหนือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์

  พนักงานราชการ(ครู)

ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอุรา มะยมหวาน

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิวพร ชัยนิวัฒนา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสิทธิพันธ์ จันทร์งาม

  ครูพิเศษ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายพินิจ ศิริโชติ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี

  พนักงานราชการ(ครู)

 • thumbnail

  นายเฉลิมรัตน์ พัฒจันทร์

  ครูพิเศษ

ครูแผนกวิชาบัญชี

 • thumbnail

  นางกาญจณา แก้วอ้น

  ครู (คศ.1)

 • thumbnail

  นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์

  พนักงานราชการ(ครู)

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวบุหงา พึ่งธรรม

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภรัสมิ์ เศรษฐโอฬารกิจ

  พนักงานราชการ(ครู)

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

  ครู (คศ.1)

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายมรกต ปานสุวรรณ

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนะพงศ์ มีหิรัญ

  ครูพิเศษ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  ครู (คศ.1) ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว

  ครูชำนาญการ (คศ.2) ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา เทพบุตร

  พนักงานราชการ (ครู) ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวไพลิน ยงยิ่ง

  ครูพิเศษ ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน

  ครูพิเศษ ประจำวิชาพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์

  ครูพิเศษ ประจำวิชาคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ปัญญา

  ครูพิเศษ ประจำวิชาภาษาไทย

ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ด่อนศรี

  ครู (คศ.2)

 • thumbnail

  นายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์

  พนักงานราชการ (ครู)

^