เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลบุคลากรครู

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  ครู (คศ.1) ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว

  ครูชำนาญการ (คศ.2) ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา เทพบุตร

  พนักงานราชการ (ครู) ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวไพลิน ยงยิ่ง

  ครูพิเศษ ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน

  ครูพิเศษ ประจำวิชาพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์

  ครูพิเศษ ประจำวิชาคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ปัญญา

  ครูพิเศษ ประจำวิชาภาษาไทย

^