เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา สิงหาเขต

  รองผผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายปิยพล อุ่นอุพันธ์

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ด่อนศรี

  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางกาญจณา แก้วอ้น

  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวไพลิน ยงยิ่ง

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา เทพบุตร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายพินิจ ศรีโชติ

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ คูณขุนทด

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาว กัลยา สิงหาเขต

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม

  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นายธนะพงศ์ มีหิรัญ

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายพรภวิทษ์ โลหะเวช

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ

  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางศิวพร ชัยนิวัฒนา

  หัวหน้างานแแผผนและงบระมาณ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายประทีป แก่นจันทร์

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  หัวหน้างานบัญชี

 • thumbnail

  นายบุญชู ทองรูปพรรณ

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ด่อนศรี

  หัวหน้างานบุคลากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายศุภสิทธิ์ สมอเหนือ

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน

  หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์

  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางกาญจณา แก้วอ้น

  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นายไกรสร ลอเจริญ

  หัวหน้างานปกครอง

^