เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.วุฒิชา นารี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายปิยพล อุ่นอุพันธ์

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ด่อนศรี

  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางกาญจณา แก้วอ้น

  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวไพลิน ยงยิ่ง

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวนภาศิริ สร้อยทิพย์

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา เทพบุตร

  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายพินิจ ศรีโชติ

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ คูณขุนทด

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

^