เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาว กัลยา สิงหาเขต

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม

  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นายธนะพงศ์ มีหิรัญ

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายพรภวิทษ์ โลหะเวช

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ

  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางศิวพร ชัยนิวัฒนา

  หัวหน้างานแแผผนและงบระมาณ

^