เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาว กัลยา สิงหาเขต

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายประทีป แก่นจันทร์

  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นายธนะพงศ์ มีหิรัญ

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายพรภวิทษ์ โลหะเวช

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐากาญจน์ คงเจริญ

  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว

  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

^