เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธีรยศ รักเมือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ์

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายประทีป แก่นจันทร์

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวกนก เขียวลอย

  หัวหน้างานบัญชี

 • thumbnail

  นายบุญชู ทองรูปพรรณ

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย ฟุ้งพงษ์

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ด่อนศรี

  หัวหน้างานบุคลากร

^