เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายมนตรี ศรีสถาพร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายจักร์กรินทร์ บุญจันทร์

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายศุภสิทธิ์ สมอเหนือ

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายอำพลศักดิ์ ดุงสูงเนิน

  หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายทนงศักดิ์ บำรุงพานิชย์

  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางกาญจณา แก้วอ้น

  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นายไกรสร ลอเจริญ

  หัวหน้างานปกครอง

^