เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รัชญา
    
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

ิสัยทน์

       เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้   ตามความต้องการของผู้ประกอบการ  อนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมตลอดจนทำนุบำรุงประเพณี  และศิลปะที่ดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน
    2. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้
    3. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของชุมชนและท้องถิ่น

ัตลัก์ขสถานศึก
    “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
^