ข้อมูลงบประมาณ2562

สรุปผลการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ 2562

แผนรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (แผนในปีต่อไป)