ข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน 62

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง)
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบม.6/ปวช.ต่างสาขา
  5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา2562

ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบการเรียน
ช่างอุตสาหกรรม1.ช่างยนต์
2.ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.ช่างเชื่อมโลหะ
1.ยานยนต์
2.ไฟฟ้ากำลัง
3.อิเล็กทรอนิกส์
4.โครงสร้าง
1.ระบบปกติ
2.ระบบปกติ
3.ระบบปกติ
4.ระบบปกติ
ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบการเรียน
พาณิชยกรรม1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ธุรกิจค้าปลีก
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่
1.ระบบปกติ
2.ระบบปกติ
3.ระบบทวิภาคี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา2562

ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบการเรียน
ช่างอุตสาหกรรม1.เครื่องกล
2.ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.ช่างเชื่อมโลหะ
1.เทคนิคยานยนต์
2.ไฟฟ้ากำลัง
3.อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
4.เทคนิคโครงสร้าง
โลหะ
1.ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา
2. ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา
3. ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา
4. ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา
ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานระบบการเรียน
พาณิชยกรรม1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา
2. ระบบปกติ/ทิวภาคี/
ม.6/ปวช.ต่างสาขา