แผนกวิชาช่างยนต์

วิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

รหัสวิชา 30100-0101

https://www.youtube.com/watch?v=tBJhKfZTOFo
พลังมอเตอร์
https://www.youtube.com/watch?v=3PAP782JpeI