แผนกวิชาช่างยนต์

วิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

รหัสวิชา 30100-0101

พลังมอเตอร์