วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน

1.ส่งชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2.ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 1-3 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563

3.ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4-5 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563