วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน

1.ส่งชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

2.ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 1-3 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

3.ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4-5 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564