หลักสูตรและการสอน

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 ประเภทวิชา คือ

1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน 3 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขางานยานยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาโลหะการ

– สาขางานเชื่อมโลหะ

1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการสอน 1 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาพณิชยการ

– สาขางานการบัญชี

– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 2 ประเภทวิชา โดยรับจาก ปวช.สายตรง?? และ ม.6 สายสามัญ

2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบปกติ (โดยรับจาก ปวช., ปวช.ต่างสาขา , ม.6 , การศึกษาตามอัธยาศัย)

ระบบทวิภาคี ?เปิดทำการสอน ๔ สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

– สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระบบปกติ (โดยรับจาก ปวช. , ปวช.ต่างสาขา , ม.6 , การศึกษาตามอัธยาศัย)

ระบบทวิภาคี เปิดทำการสอน 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– เทคโนโลยีสำนักงาน

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ (โดยรับจาก ปวช., ปวช.ต่างสาขา , ม.6 , การศึกษาตามอัธยาศัย)

ระบบทวิภาคี เปิดทำการสอน 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ (โดยรับจาก ปวช. , ปวช.ต่างสาขา , ม.6 , การศึกษาตามอัธยาศัย)

ระบบทวิภาคี เปิดทำการสอน 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– เทคโนโลยีสำนักงาน

3. หลักสูตรปรับพื้นวิชาพื้นฐาน เปิดให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.