ประวัติวิทยาลัย

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย นายสุขวิช รังสิต พล รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล” และได้เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ชื่อภาษาอังกฤษ Chaibadan Industrail And Community College ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ต าบลบัวชุม อ าเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130

โทรศัพท์/โทรสาร โทร. 036-689-921

เว็บไซต์ www.chaibadan.ac.th

อีเมล chaibadan.ice@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา 82ร่ 2 งาน – ตารางวา มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 10 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 45 ห้อง ได้แก่

1. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง

2. อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง

3. อาคารเรียนโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง – ห้อง

4. อาคารโรงอาหารและหอประชุมบ้านพัก จำนวน 1 หลัง – ห้อง

5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ 2,240 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง 15 ห้อง

6. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ 3,000 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง

7. โรงอาหารอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอย 816 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง – ห้อง

8. โรงฝึกงานแบบจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง

9. อาคารอำนวยการ คสล. 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง

10. อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 1,920 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง