วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ?ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

อนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนทำนุบำรุงประเพณี ?และศิลปะที่ดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจของวิทยาลัย?

1.4.1 จัดการศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน

1.4.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้

1.4.3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.4.4 ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของชุมชนและท้องถิ่น