แผนกวิชาช่างยนต์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เรียนจบมีงานทำ แน่นอน

มีงานหลากหลายที่รองรับ เมื่อจบการศึกษา

1.ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ช่วงล่าง เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบคลัตซ์ ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้ารถยนต์

2.พนักงานบริษัท ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงาน เครื่องจักรกลการเกษตร พนักงานขับรถ

3.หน่วยงานราชการ : กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง ทหารช่าง