ไส้กรอกอีสานไฟเบอร์

ชื่อเรื่อง           :  ไส้กรอกอีสานไฟเบอร์

ชื่อผู้จัดทำ        :  นางสาวอาภรณ์ใจว่อง, นางสาววรรณพรเชื้อปรุง และนายรณชัย  ผุดผ่อง

ชื่อครูที่ปรึกษา   :  นางสาวสุกัญญาเทพบุตร,นางสาวไพลินยงยิ่ง,นางสาวศรีสุดาเรียนทำนา

ปีการศึกษา       :  2560

 

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ไส้กรอกอีสานไฟเบอร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรปรุงที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกอีสานไฟเบอร์  รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อไส้กรอกอีสานไฟเบอร์คือ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลโดยพิจารณาจากเนื้อหมู  : ไส้หมู : วุ้นเส้น : เห็ดหอม  : แครอท : ถั่วขียว,ถั่วแดง : ผักชี : ซอสปรุงรส : ข้าวสาร,ข้าวกล้อง : พริกไท : กระเทียมและจากการทดลองศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อไส้กรอกอีสานไฟเบอร์จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อไส้กรอกอีสานไฟเบอร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 417, ค่า S.D. = 0.68) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ข้อ 5 หัวข้อความชอบโดยรวมของไส้กรอกอีสานไฟเบอร์  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.36, ค่า S.D. = 0.69) และข้อที่มีอันดับที่สองรองลงมาได้แก่ข้อที่ 3 คือ รสชาติของไส้กรอกอีสานไฟเบอร์  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.24, ค่า S.D. = 0.75) หัวข้อรองอันดับที่สามได้แก่หัวข้อที่ 3 คือกลิ่นของไส้กรอกอีสานไฟเบอร์  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.18, ค่า S.D. = 0.79)