โครงการเพพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล

โครงการเพพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2561

ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล