chaibadan

ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย (ชั่วคราว) วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดา …

Read More »

นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้าสักการะพระพุทธชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิ …

Read More »

การประชุมภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

การประชุมภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เ …

Read More »

กำหนดการลงทะเบียนเรียน การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียน การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำภา …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อ …

Read More »

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล โดยนายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นประธานในการเปิดพิธี

พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยการอาชี …

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติรา …

Read More »

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ขอประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ก.ย 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ขอประกาศ เรื่อง การจัดการ …

Read More »

การจัดการเรียนการสอนชดเชยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ทุกสาขาวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลได้เล็งเห็นประโยชน์ของนักเ …

Read More »