ข่าวกิจกรรม

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix-it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ออกหน่วยให้บริการชุมชนในโ …

Read More »

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีกา …

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 256 …

Read More »

เด็กที่จบการศึกษาของปีการศึกษา2563 ที่ไปเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้แก่

1 อู่ซ่อมรถยนต์ 2 ร้านน้ำปั่น

Read More »