ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน การเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่าง การใช้แอพ กรุงไทย

Read More »

ธุรกิจที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 2 ธุรกิจ 1.ธุรกิจ เย็นดีแอร์ 2.ธุรกิจMoblie service

1.ธุรกิจ เย็นดีแอร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษา …

Read More »

ธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3 ธุรกิจ

ธุรกิจ เย็นดีแอร์ ธุรกิจMoblie service ธุรกิจ สกรี …

Read More »