ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ (อวท.) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จัดโครงการส่งเสริมวิถีประ …

Read More »

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค …

Read More »

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนในการเป็นผู้ปร …

Read More »

เข้ารับเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เ …

Read More »