ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เรื่อง กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เรื่อง กำหนดการชำร …

Read More »

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix-it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ออกหน่วยให้บริการชุมชนในโ …

Read More »

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีกา …

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 256 …

Read More »