01/10/2023

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


งานวางแผนและงบประมาณ


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


งานความร่วมมือ


งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ


งานประกันคุณภาพฯ


งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ