01/10/2023

ฝ่ายวิชาการ


งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน


งานวัดผลและประเมินผล


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


งานวิทยบริการและห้องสมุด


งานสื่อการเรียนการสอน