01/10/2023

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
 • ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • โทรศัพท์ โทร (036) 689921
 • โทรสาร โทร (036) 689921
 • E-mail lopburi06@vec.mail.go.th
 • Website www:chaibadan.ac.th

ประวัติสถานศึกษา

    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลเป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งซึ่ง ผลการศึกษา พบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้นที่อำเภอชัยบาดาลนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษา   ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้น แนะนำสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้น และนำสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นสถานที่สถานศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนพ.ศ 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และได้เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ประมาณ 82 ไร่ 2 งานซึ่งเต็มที่สาธารณะประโยชน์ต่อมาได้เป็นชื่อหน่วยงานต้นสังกัดตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร 036 689 921 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ให้บริการทางการศึกษาหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา ทั้งในระดับปกติและระบบเทียบโอนประสบการณ์อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตำแหน่งที่ตั้ง
    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลตั้งอยู่บนถนนสาย 2272 ทิศเหนือมีเขตติดต่ออำเภอวิเชียรบุรี  ทิศใต้มีเขตติดต่ออำเภอท่าหลวง ทิศตะวันออกมีเขตติดต่ออำเภอลำสนธิ  ติดตะวันตกมีเขตติดต่ออำเภอท่าหลวง

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปวช.และปวส. 
ระดับ ปวช.
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
   - สาขาวิชา/งานยานยนต์
   - สาขาวิชา/งานโครงสร้าง
   - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง
   - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์
   - สาขาวิชา/งานการดนตรี

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   - สาขาวิชา/งานการบัญชี
   - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ระดับ ปวส.
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   - สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์
   - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง
   - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   - สาขาวิชา/งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   - สาขาวิชา/งานการบัญชี
   - สาขาวิชา/งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล