18 กรกฎาคม 2024

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

 • “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา”

อัตลักษณ์

 • ทักษะดี มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

 • “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

สภาพชุมชน

    วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลตั้งอยู่ที่ 221 ม.1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อยู่ระหว่าง ต.ท่ามะนาว และ ต.หนองยายโต๊ะ ระยะทางไป ต.ท่ามะนาว 8 กิโลเมตร ระยะทางไป ต.หนองยายโต๊ะ 6 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่ และปลูกมันสำปะหลังบ้างประปรายซึ่งบริเวณโดยรอบระยะห่าง 1 กิโลเมตร ไม่มีชุมชนหรือชาวบ้านพักอาศัยอยู่ 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรแต่ละครอบครัวประมาณ 5000, - 9,000 บาท/เดือน 

สภาพสังคม

ชุมชนมีการดำรงตนแบบเรียบง่าย ตามแบบอย่างชนบทโดยทั่วไป ตอนเช้าผู้ปกครองจะออกไปทำงานในไร่ของตนเอง รับจ้างทำไร่และรับจ้างรายวัน ตอนเย็นจะกลับบ้าน