การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และ ปวส.

ระดับ ปวช.

 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชา/งานยานยนต์
  • สาขาวิชา/งานโครงสร้าง
  • สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชา/งานการบัญชี
  • สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ระดับ ปวส.

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์
  • สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชา/งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชา/งานการบัญชี
  • สาขาวิชา/งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล