บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


งานบริหารทั่วไป


งานบุคลากร


งานการเงิน


งานบัญชี


งานพัสดุ


งานอาคารสถานที่


งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์