ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา”

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”