ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลเป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งซึ่ง ผลการศึกษา พบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้นที่อำเภอชัยบาดาลนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษา ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้น แนะนำสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลขึ้น และนำสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นสถานที่สถานศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนพ.ศ 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และได้เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลางขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ประมาณ 82 ไร่ 2 งานซึ่งเต็มที่สาธารณะประโยชน์ต่อมาได้เป็นชื่อหน่วยงานต้นสังกัดตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร 036 689 921 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ให้บริการทางการศึกษาหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา ทั้งในระดับปกติและระบบเทียบโอนประสบการณ์อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น