ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

สภาพชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลตั้งอยู่ที่ 221 ม.1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อยู่ระหว่าง ต.ท่ามะนาว และ ต.หนองยายโต๊ะ ระยะทางไป ต.ท่ามะนาว 8 กิโลเมตร ระยะทางไป ต.หนองยายโต๊ะ 6 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่ และปลูกมันสำปะหลังบ้างประปรายซึ่งบริเวณโดยรอบระยะห่าง 1 กิโลเมตร ไม่มีชุมชนหรือชาวบ้านพักอาศัยอยู่

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรแต่ละครอบครัว
ประมาณ 5,000 – 9,000 บาท/เดือน

สภาพสังคม

ชุมชนมีการดำรงตนแบบเรียบง่าย ตามแบบอย่างชนบทโดยทั่วไป ตอนเช้าผู้ปกครองจะออกไปทำงานในไร่ของตนเอง รับจ้างทำไร่ และรับจ้างรายวัน ตอนเย็นจะกลับบ้าน